Novela Občanského zákoníku

30.7.2020

Ode dne 1.7.2020 je účinný Zákon č. 163/2020 Sb., který mění některá ustanovení Občanského zákoníku v realitní praxi důležité předkupní právo, možnost smluvních pokut v nájemních smlouvách a některé změny týkající se bytového spoluvlastnictví.

Ode dne 1.7.2020 je účinný Zákon č. 163/2020 Sb., který mění některá ustanovení Občanského zákoníku a to miimo jiné:

1. Předkupní právo - předkupní právo pro spoluvlastníky je v podstatě zrušeno až na některé výjimky -  např. vzniklo-li spoluvlastnictví dědictvím mají spoluvlastníci předkupní právo po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví a to i v případě bezúplatného převodu. Platí zde výjimka při převodu osobě blízké nebo jinému spoluvlastníku.

2. Smluvní pokuty a jistota při pronájmu bytu -   ujednají-li si strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu nebo ujednají-li si pro případ porušení těchto povinností smluvní pokutu, nesmí jistota a právo na zaplacení smluvní pokuty v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Ing. Libuše Mazalová