Průkaz energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti a zařazuje budovu do příslušné třídy A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část. Je platný 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může vypracovat pouze energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem ke zpracování průkazu.

Povinnost průkaz nechat zpracovat má stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií již od 1. 1. 2009

Zákon č. 406/2000 Sb.byl již několikrát novelizován naposledy zákonem č. 103/2015 účinným od 1.7.2015.

V souvislosti s tímto si Vás dovolujeme upozornit na některé povinnosti, které ze zákona vyplývají.

Zákon 406/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů zavedl pro vlastníky domů a bytů povinnost předložit při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy (od 1.1.2016 i při pronájmu ucelené části) kupujícímu nebo nájemci Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Další povinností vlastníka je zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při nabízení nemovitosti a předat PENB kupujícímu nebo nájemci před uzavřením příslušné kupní nebo nájemní smlouvy. PENB je třeba zpracovat také při větší rekonstrukci pláště budovy (změna nad 25% obálky budovy).

Poslední novela zákona přináší např. tyto změny:

- Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947

- PENB dosud nemusel být vystaven, pokud šlo o objekt pro rodinnou rekreaci. Nyní je prodávající nebo pronajímatel této povinnosti zbaven, pouze pokud je objekt užíván jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.

V ostatních případech zůstává povinnost předložení energetických štítků v platnosti a to včetně možnosti u jednotek předložit místo štítku vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

- V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Protože nesplnění podmínek zákona podléhá sankcím, považujeme za nutné Vás o povinnostech vyplývajících ze zákona informovat a zároveň Vám nabízíme pomoc při zajištění PENB.

REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o.
REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o.REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o.
Masarykovo náměstí 12/11
680 01  Boskovice