Novinky z realitního trhu

Asociace realitních kanceláří ČR byla založena v roce 1991

Profesní organizace, Asociaci realitních kanceláří, slaví 26. výročí od svého založení. Od počátku bylo jejím hlavním cílem zvyšování úrovně poskytovaných realitních služeb a kultivace českého realitního trhu. Je nám ctí, že jsme mohli být jedním ze zakládajících členů tohoto největšího profesního sdružení realitních odborníků..... číst celý článek

 

15.12.2017

Prodejte výhodně a bezstarostně vaši nemovitost

Prodej případně pronájem nemovitosti není jednoduchou záležitostí. Chceme, aby každý obchod proběhl bezpečně a majitel utržil nejvyšší možnou cenu. Na první nezávazné schůzce si řekneme, jak bude spolupráce probíhat a domluvíme se na prohlídce nemovitosti, abychom majiteli pomohli nastavit správnou prodejní cenu......číst celý článek
 

 

28.3.2017

Novela občanského zákoníku a peněžitá jistota při pronájmu​

S účinností od 28.2.2017 byla snížena maximální výše jistoty z šestinásobku na trojnásobek měsíčního nájemného.

Novelizovaný § 2254 (odst. 1) nyní zní: Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nesmí být jistota vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného.

Zdroj: Realitní magazín ARK ČR 3/2017

 

28.3.2017

Novela občanského zákoníku a předkupní právo

Dne 30. 12. 2016 byla ve Sbírce zákonů č. 460/2016 Sb. zveřejněna první novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Jednotlivé části této novely nabývají účinnosti postupně – část v den vyhlášení (30. prosince 2016), část šedesátý den po vyhlášení (28. února 2017) a část dnem 1. ledna 2018.

Nová právní úprava předkupního práva spoluvlastníků je účinná až od 1. ledna 2018. 

Novela částečně navrací zpět předchozí právní úpravu. Spoluvlastníci nemovitostí budou opět mít při převodu podílu předkupní právo. Toto však nebude platit pro vlastníky movitých věcí. Předkupní právo se opět uplatní jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů. Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou. Spoluvlastníci se nově mohou svého předkupního práva vzdát. Takovéto vzdání se práva má účinky i pro právní nástupce spoluvlastníka, který se předkupního práva vzdal. Informace o tom, že se spoluvlastník vzdal předkupního práva, se bude zapisovat do katastru nemovitostí. Závěrem lze shrnout, že stav, kdy spoluvlastníci nemovitostí nemohou ovlivnit, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem, bude trvat pouze do konce roku 2017. Poté již spoluvlastníci nemovitostí budou moci zabránit převodu tím, že využijí svého předkupního práva. Nadále však neovlivní převody na osoby blízké vymezené v § 22 občanského zákoníku.

Zdroj: Realitní magazín ARK ČR 3/2017

20.9.2016

Daň z nabytí nemovitých věcí po novele

Zákon č. 254/2016 Sb. přinesl změnu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Účinnost zákona nastává 1. 11. 2016. Z již více než rok diskutovaných změn jsou nejpodstatnější:

1. změna v osobě poplatníka daně u kupních a směnných smluv a

2. změna koncepce osvobození novostaveb,

3. nová koncepce stanovení základu daně u směny........................

15.1.2016

Stanovení pojmů běžná údržba a drobné opravy v nájemních bytech

Nařízení vlády ze dne 26.10.2015 navazuje na nový občanský zákoník a vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy bytu, které provádí a hradí nájemce bytu.

Běžnou údržbou se podle schváleného nařízení rozumí „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.“

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj není vyloučeno, aby si pronajímatel (majitel) a nájemce (nájemník) sjednali menší rozsah těchto povinností, než stanoví nařízení vlády, případně se dohodli, že se nájemce nebude na údržbě a drobných opravách podílet vůbec. Nelze si však dohodnout větší rozsah povinností.

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují např. tyto opravy a výměny: opravy podlahových krytin, částí dveří a oken, výměny zámků, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů televizního vysílání, dále pak opravy a výměny bytových měřidel pro rozdělování nákladů na vytápění a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Do výčtu patří také opravy vodovodních baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů apod. Celý výčet je uveden v § 4) tohoto nařízení vlády.

Kromě konkrétně vyjmenovaných činností se do drobných oprav počítají i další, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne tisíc korun. Důležitým ustanovením je finanční limit, který je stanoven maximální částkou 100Kč/ m2 podlahového plochy bytu za kalendářní rok.

Zdroj: Realitní magazín ARK ČR 11/2015

 

6.8.2015

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti a zařazuje budovu do příslušné třídy A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část. Je platný 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může vypracovat pouze energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem ke zpracování průkazu.

Povinnost průkaz nechat zpracovat má stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií již od 1. 1. 2009

Zákon č. 406/2000 Sb.byl již několikrát novelizován naposledy zákonem č. 103/2015 účinným od 1.7.2015.

V souvislosti s tímto si Vás dovolujeme upozornit na některé povinnosti, které ze zákona vyplývají.

Zákon 406/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů zavedl pro vlastníky domů a bytů povinnost předložit při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy (od 1.1.2016 i při pronájmu ucelené části) kupujícímu nebo nájemci Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Další povinností vlastníka je zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při nabízení nemovitosti a předat PENB kupujícímu nebo nájemci před uzavřením příslušné kupní nebo nájemní smlouvy. PENB je třeba zpracovat také při větší rekonstrukci pláště budovy (změna nad 25% obálky budovy).

Poslední novela zákona přináší např. tyto změny:

- Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947

- PENB dosud nemusel být vystaven, pokud šlo o objekt pro rodinnou rekreaci. Nyní je prodávající nebo pronajímatel této povinnosti zbaven, pouze pokud je objekt užíván jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.

V ostatních případech zůstává povinnost předložení energetických štítků v platnosti a to včetně možnosti u jednotek předložit místo štítku vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

- V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Protože nesplnění podmínek zákona podléhá sankcím, považujeme za nutné Vás o povinnostech vyplývajících ze zákona informovat a zároveň Vám nabízíme pomoc při zajištění PENB.

18.6.2015

Potřebuje nájemce souhlas majitele k nahlášení trvalého bydliště?
 
 
Majitelé mají často strach z nájemců, kteří si chtějí v jejich nemovitosti nahlásit trvalé bydliště. Někdy tento úkon i důrazně zakazují. Nájemce však nemá povinnost majitele žádat o souhlas. Zákon o evidenci obyvatel jej nevyžaduje. Jedinou výjimkou jsou podnájemní smlouvy a družstevní byty.......
 

15.6.2015

Vedlejší ujednání v kupní smlouvě
 

NOZ přináší mimo jiné možnost sjednat v kupní smlouvě tzv. vedlejší ujednání. Jsou to:

- výhrada vlastnického práva (zjednodušeně: kupující se stane vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny)

- výhrada zpětné koupě (kupující převede na požádání věc zpět prodávajícímu)

- výhrada zpětného prodeje (obdobně kupující prodá věc zpět prodávajícímu)

- předkupní právo (prodávající má povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě)

- koupě na zkoušku (koupě s podmínkou, že kupující věc ve zkušební lhůtě schválí)

- výhrada lepšího kupce (prodávající má právo v určené lhůtě dát přednost lepšímu kupci)

- cenová doložka (kupní cena věci se upraví podle výrobních nákladů)

- jiná vedlejší ujednání v zákoně nepojmenovaná

Se sjednáváním vedlejších ujednání se v praxi zatím nesetkáváme a ani do budoucna zřejmě nepůjde o častou záležitost. Problémem uvedených ujednání však je, že mohou být sjednaná ústně. Proto je na místě být zvláště při prodeji a koupi nemovitosti obezřetný a poradit se s profesionály.

Mgr. Jaromír Dvořák, jednatel REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o. a člen asociační rady ARK ČR

 

19.3.2015

Daň z nabytí nemovitých věcí a směrná hodnota

Směrná hodnota je stále častěji skloňovaným termínem v souvislosti s daní z nabytí. Je to proto, že při využití směrné hodnoty odpadá povinnost poplatníka dokládat finančnímu úřadu znalecký posudek při prodeji nemovitosti.

Celou problematiku řeší Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. a Vyhláška č. 419/2013 Sb. Je-li předmětem nabytí vlastnického práva nemovitá věc, u které lze směrnou hodnotu určit, zvolí si poplatník v daňovém přiznání zda chce určit srovnávací daňovou hodnotu ze zjištěné ceny (pak je povinen doložit znalecký posudek a v daňovém přiznání vypočítat daň) nebo ze směrné hodnoty (pak platí zálohu z ceny sjednané a je povinen vyplnit přílohy daňového přiznání pro výpočet směrné hodnoty).

Směrnou hodnotu si poplatník sám nevypočítává, pouze v daňovém přiznání uvádí údaje nezbytné pro její výpočet provedený správcem daně. Poradenství v souvislosti s přiznáním k dani z nabytí je součástí služeb naší kanceláře.

za REAL SPEKTRUM BOSKOVICE

Mgr. Jaromír Dvořák

 

 

8.1.1215

Zásada materiální publicity

Dne 1.1.2015 začala platit novinka v českém právu a to zásada materiální publicity zápisů ve veřejném seznamu, tedy zásada „Co je psáno, to je dáno.“

Začalo platit: Neznalost zápisu neomlouvá!......................................

 

8.1.2015

Omezení plateb v hotovosti

Dne 1.12.2014 vešla v platnost novela zákona č. 254/2004 Sb., kterým jsou omezeny platby v hotovosti mezi dvěma subjekty během jednoho kalendářního dne ............................

 

5.1.2015

Zánik zákonného předkupního práva spoluvlastníků

Současná právní úprava ukládá povinnost podílových spoluvlastníků nabídnout při zamýšleném převodu svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti ke koupi nejprve ostatním podílovým spoluvlastníkům, pokud nejde o převod osobě blízké.........

17.12.2014

Krádež nemovitostí za bílého dne. Konstrukce podvodu je vždy stejná

Vlastník nemovitosti, který nesleduje katastr nemovitostí, může být poměrně jednoduchým podvodem připraven o svou nemovitost. Možnosti nápravy či získání náhrady jsou v takovém případě omezené. Jedinou účinnou obranou je preventivní sledování katastru nemovitostí................

 

15.10.2014

Povinné poměrové měřiče spotřeby tepla od 1.1.2015

Připomínáme již v roce 2012 schválenou novelu zákona o hospodaření energií (zák. 406/2000 Sb.), která nově uložila povinnost všem vlastníkům bytových domů mít k 1. Lednu 2015 nainstalovaná poměrová měřidla.....................

7.10.2014

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – konečně rozumná novela zákona?

Před téměř dvěma lety, v Realitním magazínu č. 10/2012, jsem se v článku na téma PENB - týkající se tehdy právě schválené novely zákona o hospodaření energií (zák. 406/2000 Sb.) - mimo jiné zamýšlel nad tím, jaký smysl má zavádění povinnosti zpracování PENB a pozastavoval nad skutečností, jak rozdílně v jednotlivých zemích EU je tato celoevropská povinnost v rámci EU pojímána. Např. ve Francii ...........

7.10.2014

Východiska pro zahájení legislativních prací na novém „realitním zákoně“

Na základě stále se opakujících problémů souvisejících s činností realitních zprostředkovatelů oslovil v roce 2011 Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se žádostí, aby ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí vypracovalo „Analýzu současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení“...........

7.10.2014

Daň z nabytí nemovitých věcí

V poslední době se objevuje větší množství dotazů k problematice daně z nabytí nemovitých věcí. Řeší se především předmět daně, poplatník, základ daně, místní příslušnost správce daně či placení daně. Zopakujme si tedy své znalosti.......

7.10.2014

Možnosti získávání informací pro vlastníky nemovitostí z katastru nemovitostí podle nové právní úpravy

1. Služba sledování změn v katastru nemovitostí

Služba sledování změn v katastru nemovitostí umožňuje, aby se vlastník nebo osoba, která má k nemovitosti zapsáno v katastru jiné věcné právo, například právo zástavní, rychle dozvěděl o tom, že s jeho nemovitostí se něco děje. Konkrétně bude uživatel služby informován o ............