Novinky z realitního trhu

Daň z nabytí byla zrušena

Dne 25.9.2020 vyšel ve sbírce zákonů Zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy To, co se zdálo ještě před půl rokem nemožné, se stalo realitou. Poslanecká sněmovna dnes schválila zrušení daně z nabytí nemovitosti. Daň, kterou dlouhodobě kritizují všichni ti, kteří se rozhodli pro nákup nemovitosti, by měla být zrušena.

Ještě v loňském roce navrhli zrušení daně z nabytí nemovitosti senátoři, ale poslanecká sněmovna tento návrh neschválila. Pro ponechání daně byly paradoxně zástupci strany, která nyní s návrhem na zrušení přišla. Poprvé v letošním roce zazněl návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti od ministryně financí 29. března v diskuzním pořadu televize Prima. Realitní trh, který měla tato zpráva podpořit, se ale paradoxně zastavil. Kupující vyčkávali, jak to nakonec s daní z nabytí nemovitosti dopadne.

Jen o pár dní později ovšem prošel Vládou návrh, že bude daň z nabytí nemovitosti zrušena zpětně. Všechny nákupy nemovitostí, u kterých došlo k podání vkladu do katastru nemovitostí po 1. prosinci 2019 by měly být od daně oproštěny. Vláda navíc 8. června schválila návrh Ministerstva financí odložit úhradu daně z nabytí nemovitosti do 31. 12. 2020.

Výše daně činila 4 % z kupní ceny nemovitosti nebo z částky uvedené ve znaleckém posudku. 

Zrušení daně z nabytí nemovitosti znamená velkou úsporu pro všechny kupující. V případě nákupu bytu v hodnotě 3 mil. Kč, což odpovídá nové garsonce v Praze, se jedná o částku 120 000 Kč. U pěti milionového rodinného domu jde o úsporu ve výši 200 000 Kč.

Zákon je uveden ve sbírce zákonů https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=386&r=2020​

25.9.2020

Novela Občanského zákoníku

Ode dne 1.7.2020 je účinný Zákon č. 163/2020 Sb., který mění některá ustanovení Občanského zákoníku a to miimo jiné:

1. Předkupní právo - předkupní právo pro spoluvlastníky je v podstatě zrušeno až na některé výjimky -  např. vzniklo-li spoluvlastnictví dědictvím mají spoluvlastníci předkupní právo po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví a to i v případě bezúplatného převodu. Platí zde výjimka při převodu osobě blízké nebo jinému spoluvlastníku.

2. Smluvní pokuty a jistota při pronájmu bytu -   ujednají-li si strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu nebo ujednají-li si pro případ porušení těchto povinností smluvní pokutu, nesmí jistota a právo na zaplacení smluvní pokuty v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Ing. Libuše Mazalová

30.7.2020

Prodejte výhodně a bezstarostně vaši nemovitost

Prodej případně pronájem nemovitosti není jednoduchou záležitostí. Chceme, aby každý obchod proběhl bezpečně a majitel utržil nejvyšší možnou cenu. Na první nezávazné schůzce si řekneme, jak bude spolupráce probíhat a domluvíme se na prohlídce nemovitosti, abychom majiteli pomohli nastavit správnou prodejní cenu......číst celý článek

15.1.2016

Stanovení pojmů běžná údržba a drobné opravy v nájemních bytech

Nařízení vlády ze dne 26.10.2015 navazuje na nový občanský zákoník a vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy bytu, které provádí a hradí nájemce bytu.

Běžnou údržbou se podle schváleného nařízení rozumí „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.“

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj není vyloučeno, aby si pronajímatel (majitel) a nájemce (nájemník) sjednali menší rozsah těchto povinností, než stanoví nařízení vlády, případně se dohodli, že se nájemce nebude na údržbě a drobných opravách podílet vůbec. Nelze si však dohodnout větší rozsah povinností.

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují např. tyto opravy a výměny: opravy podlahových krytin, částí dveří a oken, výměny zámků, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů televizního vysílání, dále pak opravy a výměny bytových měřidel pro rozdělování nákladů na vytápění a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Do výčtu patří také opravy vodovodních baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů apod. Celý výčet je uveden v § 4) tohoto nařízení vlády.

Kromě konkrétně vyjmenovaných činností se do drobných oprav počítají i další, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne tisíc korun. Důležitým ustanovením je finanční limit, který je stanoven maximální částkou 100Kč/ m2 podlahového plochy bytu za kalendářní rok.

Zdroj: Realitní magazín ARK ČR 11/2015

6.8.2015

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti a zařazuje budovu do příslušné třídy A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část. Je platný 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může vypracovat pouze energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem ke zpracování průkazu.

Povinnost průkaz nechat zpracovat má stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií již od 1. 1. 2009

Zákon č. 406/2000 Sb.byl již několikrát novelizován naposledy zákonem č. 103/2015 účinným od 1.7.2015.

V souvislosti s tímto si Vás dovolujeme upozornit na některé povinnosti, které ze zákona vyplývají.

Zákon 406/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů zavedl pro vlastníky domů a bytů povinnost předložit při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy (od 1.1.2016 i při pronájmu ucelené části) kupujícímu nebo nájemci Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Další povinností vlastníka je zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při nabízení nemovitosti a předat PENB kupujícímu nebo nájemci před uzavřením příslušné kupní nebo nájemní smlouvy. PENB je třeba zpracovat také při větší rekonstrukci pláště budovy (změna nad 25% obálky budovy).

Poslední novela zákona přináší např. tyto změny:

- Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947

- PENB dosud nemusel být vystaven, pokud šlo o objekt pro rodinnou rekreaci. Nyní je prodávající nebo pronajímatel této povinnosti zbaven, pouze pokud je objekt užíván jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.

V ostatních případech zůstává povinnost předložení energetických štítků v platnosti a to včetně možnosti u jednotek předložit místo štítku vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.

- V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Protože nesplnění podmínek zákona podléhá sankcím, považujeme za nutné Vás o povinnostech vyplývajících ze zákona informovat a zároveň Vám nabízíme pomoc při zajištění PENB.

18.6.2015

Potřebuje nájemce souhlas majitele k nahlášení trvalého bydliště?
 
 
Majitelé mají často strach z nájemců, kteří si chtějí v jejich nemovitosti nahlásit trvalé bydliště. Někdy tento úkon i důrazně zakazují. Nájemce však nemá povinnost majitele žádat o souhlas. Zákon o evidenci obyvatel jej nevyžaduje. Jedinou výjimkou jsou podnájemní smlouvy a družstevní byty.......
 
15.6.2015
Vedlejší ujednání v kupní smlouvě
 

NOZ přináší mimo jiné možnost sjednat v kupní smlouvě tzv. vedlejší ujednání. Jsou to:

- výhrada vlastnického práva (zjednodušeně: kupující se stane vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny)

- výhrada zpětné koupě (kupující převede na požádání věc zpět prodávajícímu)

- výhrada zpětného prodeje (obdobně kupující prodá věc zpět prodávajícímu)

- předkupní právo (prodávající má povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě)

- koupě na zkoušku (koupě s podmínkou, že kupující věc ve zkušební lhůtě schválí)

- výhrada lepšího kupce (prodávající má právo v určené lhůtě dát přednost lepšímu kupci)

- cenová doložka (kupní cena věci se upraví podle výrobních nákladů)

- jiná vedlejší ujednání v zákoně nepojmenovaná

Se sjednáváním vedlejších ujednání se v praxi zatím nesetkáváme a ani do budoucna zřejmě nepůjde o častou záležitost. Problémem uvedených ujednání však je, že mohou být sjednaná ústně. Proto je na místě být zvláště při prodeji a koupi nemovitosti obezřetný a poradit se s profesionály.

Mgr. Jaromír Dvořák, jednatel REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, s.r.o.

19.3.2015

Zásada materiální publicity

Dne 1.1.2015 začala platit novinka v českém právu a to zásada materiální publicity zápisů ve veřejném seznamu, tedy zásada „Co je psáno, to je dáno.“

Začalo platit: Neznalost zápisu neomlouvá!......................................

8.1.2015

Omezení plateb v hotovosti

Dne 1.12.2014 vešla v platnost novela zákona č. 254/2004 Sb., kterým jsou omezeny platby v hotovosti mezi dvěma subjekty během jednoho kalendářního dne ............................

5.1.2015

Krádež nemovitostí za bílého dne. Konstrukce podvodu je vždy stejná

Vlastník nemovitosti, který nesleduje katastr nemovitostí, může být poměrně jednoduchým podvodem připraven o svou nemovitost. Možnosti nápravy či získání náhrady jsou v takovém případě omezené. Jedinou účinnou obranou je preventivní sledování katastru nemovitostí................

15.10.2014

Povinné poměrové měřiče spotřeby tepla od 1.1.2015

Připomínáme již v roce 2012 schválenou novelu zákona o hospodaření energií (zák. 406/2000 Sb.), která nově uložila povinnost všem vlastníkům bytových domů mít k 1. Lednu 2015 nainstalovaná poměrová měřidla.....................

7.10.2014

1. Služba sledování změn v katastru nemovitostí

Služba sledování změn v katastru nemovitostí umožňuje, aby se vlastník nebo osoba, která má k nemovitosti zapsáno v katastru jiné věcné právo, například právo zástavní, rychle dozvěděl o tom, že s jeho nemovitostí se něco děje. Konkrétně bude uživatel služby informován o ............